Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvári Magyar Diákszövetség

Tagozatbeosztás

Fizika
Anyagtudomány 
Asztrofizika
Biofizika
Égi mechanika és csillagászat
Klasszikus és környezeti fizika
Komplex rendszerek és hálozatok
Kvantumfizika és térelmélet
Lézerfizika
Nanoszerkezetek
Nehézion és plazmafizika
Optika
Orvosi fizika
Részecskefizikai és nukleáris detektorok
Szilárdtestfizika
Természetes radioaktivitás
Társadalomföldrajz
Általános társadalomföldrajz 
Gazdaságföldrajz
Népességföldrajz
Szelíd turizmus
Településfejlesztés földrajza
Településföldrajz
Területfejlesztés földrajza
Turizmusföldrajz
Földtudományok
Alkalmazott meteorológia
Antropogén tájformálás
Földfelszínalaktan
Folyóvízi felszínformálás
Geoinformatika és távérzékelés
Karsztkutatás
Légkördinamika
Térképészet és geoinformatika

Fenntartható energetika
Hidrogeológia
Hidrológia és vízminőség elemzés
Környezetföldtan
Környezettudomány földtudományi alkalmazásai
Levegőkörnyezet

Ásványtan
Felszínközeli geofizika
Földtan
Magmás kőzettan
Mélységi geofizika 
Metamorf és üledékes kőzettan
Őslénytan
Parányőslénytan (mikropaleontológia) 
Régészeti földtan
Matematika
Algebra és számelmélet
Alkalmazott matematika
Analízis és differenciálegyenletek 
Kombinatorika és geometria

 


Fizika

Anyagtudomány (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • BME-TTK/04/003 Lévay Sára: Szemcsés anyagok nyírásának modellezése és szimulálása
 • DE-TTK/04/025 Piros Eszter: Zajjelenségek vizsgálata alakmemória anyagokban
 • ELTE-TTK/04/057 Szilágyi Csaba: Hidrogéntárolás felületkezelt Mg-alapú ötvözetekben
 • ELTE-TTK/04/090 Takács Ádám: Anizotróp szemcséjű polikristályok fizikai együtthatóinak meghatározása
 • ELTE-TTK/04/128 Máté Mihály: A ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés és instabilitása
 • FTDK/04/001 Vaclavová Kristina: Experimental characterization of ultrafine-grained Ti alloys for biomedical use
 • FTDK/04/002 Horváth Klaudia: Magnézium ötvözetek deformációs mechanizmusainak valósidejű vizsgálata akusztikus emisszióval egytengelyű- és kisciklusú terhelés közben

Asztrofizika (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • ELTE-TTK/04/080 Karsai Szilvia: Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésenek vizsgálata különböző csillagbelső állapotegyenletek alkalmazása mellett
 • ELTE-TTK/04/092 Bécsy Bence: Kettős rendszerbeli pulzárok és kísérőik közötti dinamikai kölcsönhatások vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/107 Dálya Gergely: Pulzáló változócsillagok körüli kísérők felfedezése asztroszeizmológiai módszerekkel
 • ELTE-TTK/04/113 Csukás Károly: SO(3) invariáns felületek stabilitásának vizsgálata gömbszimmetrikus téridőkben
 • SZTE-TTIK/04/011 Mitnyan Tibor: A VW Cephei érintkező kettőscsillag periódusváltozásának és felszíni aktivitásának vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/017 Jäger Zoltán: Szupernóva-robbanások fizikai paramétereinek meghatározása fényváltozásuk modellezésével
 • SZTE-TTIK/04/018 Barna Barnabás: Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében

Biofizika (10 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-19.30

 • BME-TTK/04/007 Iván Dávid: NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben
 • DE-TTK/04/007 Kiss János: Egyensúlyzavar biomechanikai vizsgálata
 • DE-TTK/04/013 Varga Tamás: Izotópanalitikai módszerek tesztelése triklór-etilén membrán transzport vizsgálatára Pseudomonas putida F1 baktériumban
 • ELTE-TTK/04/006 Oláh Tamás István: Új belső nyomás-kalibráns tesztelése nagy nyomású gyémántcellás infravörös spektroszkópiai mérésekhez.
 • ELTE-TTK/04/038 Prósz Aurél, Lőrincz Attila Péter: Fehérje adszorpció vizsgálata optikai és mechanikai elven működő jelölésmentes bioszenzorokkal
 • ELTE-TTK/04/144 Varsányi István: Patkány agyi metabolizmus térkép készítése [18]FDG radiofarmakon segítségével
 • ETDK-RHK/04/004 Varga Béla: Antigén-antitest kölcsönhatás tanulmányozása atomerő-mikroszkóppal
 • ETDK-RHK/04/019 Lingvay Mónika: Az elektromos terek kihatásai egyes gombafajok fejlődésére
 • PTE-TTK/04/002 Karádi Kristóf Kálmán: Flavinok fotofizikájának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
 • SZTE-TTIK/04/023 Nyerki Emil, Tóth Tünde: Komplex optoelektronikai rendszer előállítása Rhodobacter sphaeroides bíborbaktériumból kivont reakciócentrum fehérjével

Égi mechanika és csillagászat (8 dolgozat)  - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • ELTE-TTK/04/023 Tar Ingrid, Csorba Dániel: A J1456+5048 jelű röntgenkvazár és a hozzá hasonló források vizsgála
 • ELTE-TTK/04/026 Dencs Zoltán: Lakható bolygók keresése a Gaia űrtávcsővel
 • ELTE-TTK/04/045 Kővári Emese: Librálnak-e a rezonáns TNO-k?
 • ELTE-TTK/04/110 Hajdu Tamás, Németh András: Hierarchikus hármas csillagok pályaelemeinek meghatározása és statisztikai vizsgálata a Kepler-mezőben
 • ELTE-TTK/04/127 Teravágimov Róbert: Trójai égitestek librációjának vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/136 Pintér Sándor, Bőgner Rebeka: Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/138 Zsámberger Noémi: Az 5:2 rezonancia dinamikai vizsgálata a Neptunuszon túli tartományban
 • ELTE-TTK/04/157 Forró Adrienn: Gamma kitörések galaktikus előterének vizsgálata

Klasszikus és környezeti fizika (8 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.40

 • ELTE-TTK/04/096 Gerecsei Tamás: Mikroszkopikus cseppekben kialakuló anomális nyomás vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/105 Simon Dávid Szabolcs: Stirling motor működésének számítógépes modellezése
 • ELTE-TTK/04/118 Brunner Kristóf: Oszcillátor-hálózat kollektív rezgéseinek vizsgálata Green-függvénnyel és numerikus módszerekkel
 • ETDK-RHK/04/017 Lingvay Dániel: Elektromágneses jelforrások operatív bemérése (helymeghatározása) – könnyen kezelhető, hordozható berendezés
 • ETDK-RHK/04/018 Pisak-Lukáts Borbála, Farkas Zita-Ágota: Elektromágneses hullámok terjedési sebességének mérése antennakábelekben
 • OE-KVK/04/002 Libor János: A napelem cella rövidzárási áramának vizsgálata a besugárzó fény hullámhosszának függv.-ben
 • SZTE-TTIK/04/021 Ábrahám Ágnes: Mobiltelefonos hangrögzítés megbízhatóságának vizsgálata a második formáns meredekségének meghatározásában
 • SZTE-TTIK/04/024 Nyerki Emil, Tóth Tünde: Festékérzékenyített napelem cellák előállítása és karakterizálása

Komplex rendszerek és hálozatok (8 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.40

 • ELTE-TTK/04/011 Szörényi Tamás: Csoportosan repülő robotok – Alakzatrepülés
 • ELTE-TTK/04/012 Rozgonyi Kristóf: Klaszterezettség vizsgálata geoszociális hálózatokon
 • ELTE-TTK/04/025 Rakovszky Tibor: Rendezetlenség hatása a kvantumos bolyongás topologikus fázisaira
 • ELTE-TTK/04/041 Fülöp Anikó: Agykérgi interakciók hálózati modellje
 • ELTE-TTK/04/078 Gilyén András: Egy qubit-es káosz és kapcsolata a komplex dinamikus rendszerekhez
 • ELTE-TTK/04/084 Janosov Milán: Csoportos üldözési stratégiák
 • ETDK-RHK/04/010 Deritei Dávid: Biológiai rendszerek modularitásának vizsgálata véletlenszerű Bool-típusú hálózatok segítségével
 • ETDK-RHK/04/013 Deritei Dávid: Közösségek keresése hálózatokban gráf Voronoj-diagramok segítségével

Kvantumfizika és térelmélet (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • DE-TTK/04/002 Szőr Zoltán: Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása
 • DE-TTK/04/004 Tulipánt Zoltán: Hadronzápor hatáskeresztmetszetek perturbációszámításon alapuló elmélete
 • DE-TTK/04/005 Riczu Gábor: Héjmodellspektrum az alaptól a szuperdeformált állapotig
 • DE-TTK/04/006 Márián István Gábor: Minimális érzékenység elve
 • ELTE-TTK/04/055 Laczkó Zoltán Balázs: A peremes Lee-Yang modell teljes megoldása
 • SZE-MTK/04/001 Domonkos Márk: Húrevolúció - A húrelmélet evolúciója Einsteintől napjainkig

Lézerfizika (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • PTE-TTK/04/004 Nagy-Csiha Zsuzsanna: Néhány ciklusú alakformált attoszekundumos impulzusok keltése szinkrotron sugárzással
 • PTE-TTK/04/017 Krizsán Gergő: Infravörös parametrikus erősítő tervezése THz-es forráshoz
 • SZTE-TTIK/04/008 Tóth Szabolcs: Optikai parametrikus erősítők numerikus modellezése és potenciális alkalmazásuk nagy ismétlési frekvenciájú impulzussorozat erősítésére
 • SZTE-TTIK/04/010: Gulyás Oldal Lénárd: Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének meghatározása spektrális interferometriával
 • SZTE-TTIK/04/032 Kőrös Pál Csaba: Magasharmonikus keltés klasszikus és kvantummechanikai modellje
 • SZTE-TTIK/04/034 Hack Szabolcs: Optikai alagutazás klasszikus és kvantumos dinamikája a fázistéren

Nanoszerkezetek (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • BME-TTK/04/004 Pálinkás András: Grafén/arany hibrid nanoszerkezetek vizsgálata pásztázó alagútmikroszkópiával
 • ELTE-TTK/04/029 Kukucska Gergő: Lokális mechanikai feszültség hatása a grafén Raman-spektrumára
 • ELTE-TTK/04/085 Kovács Áron Dániel: A grafén és a háromrétegű T_3 rácsszerkezetű anyagok Hall-vezetőképessége
 • FTDK/04/003 Domonkos Mária: Structuring of diamond thin films by reactive ion etching
 • SZTE-TTIK/04/002 Szenes András: Infravörös egyfoton detektorok tulajdonságainak javítása plazmonikus struktúrákkal
 • SZTE-TTIK/04/004 Kondász Bence: Nitinol nanorészecskék előállítása lézeres besugárzással

Nehézion és plazmafizika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • BME-TTK/04/011 Pölöskei Péter Zsolt: Mágneses mérések kísérletileg megalapozott korrekciója az ASDEX Upgrade tokamakon
 • BME-TTK/04/018 Horváth László: Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon
 • ELTE-TTK/04/059 Bíró Gábor: Azonosított hadronspektrumok vizsgálata nem-extenzív statisztikus modellek segítségével az ALICE szimulációs keretrendszerében
 • ELTE-TTK/04/061 Englert Dávid: Két-részecske korrelációk vizsgálata azonosított pionok, kaonok és protonok segítségével pPb ütközésekben.
 • ELTE-TTK/04/066 Bagoly Attila: Nagyenergiás nehézion-ütközések numerikus hidrodinamikai modellezése
 • ELTE-TTK/04/099 Kincses Dániel: Bose-Einstein korrelációk mérése nagyenergiás nehézion-ütközésekben

Optika (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 15.00-18.25

 • BME-TTK/04/002 Héricz Dalma: Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez
 • BME-TTK/04/015 Fülep Csilla: Humán látásélesség szimulációjára alkalmas algoritmus fejlesztése
 • NYME-TTK/04/005 Nagy Balázs: Légköri fényterjedés vizsgálatok Monte-Carlo szimulációval
 • PTE-TTK/04/001 Tokodi Levente: Leképező optikát tartalmazó terahertzes sugárforrások analízise
 • SZTE-TTIK/04/009 Varga Dániel: Kromatikus offset vizsgálata szuperrezolúciós lokalizációs mikroszkópiában
 • SZTE-TTIK/04/016 Flender Roland: Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/039 Somogyi Anikó: Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével

Orvosi fizika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • BME-TTK/04/008 Molnár Balázs: ML-EM képrekonstrukciós algoritmus transzmissziós tomográfiára
 • BME-TTK/04/009 Klausz Milán: Brachyterápiás célú GPU alapú Monte Carlo szoftver fejlesztése
 • BME-TTK/04/013 Tatai-Szabó Dóra: Beállítási pontosság vizsgálata emlőtumoros betegeknél képvezérelt sugárterápia esetén
 • DE-TTK/04/011 Gáldi Ádám: Mi a legjobb a betegnek? A 3D konformálistól a VMAT-ig
 • ELTE-TTK/04/116 Papp Dorottya: CT vizsgálaton alapuló képvezérelt sugárterápia korai stádiumú emlődaganatos betegek parciális emlőbesugárzásánál: automatikus és manuális képfúziós módszerek
 • ELTE-TTK/04/135 Polgár Szabolcs: Prosztatadaganatok szövetközi besugárzásának dozimetriai vizsgálata: nagy dózisteljesítményű ideiglenes vs. végleges beültetés

Részecskefizikai és nukleáris detektorok (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • BME-TTK/04/014 Fülep Csilla: Új típusú, félvezető alapú fotoelektron-sokszorozók vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/052 Könye Viktor, Stark Ildikó: Kozmikus müonok fluxusának és szögeloszlásának meghatározása a Gran Sasso Laboratóriumban
 • ELTE-TTK/04/088 Németh  Dániel: Gáztöltésű PET detektor kifejlesztése
 • ELTE-TTK/04/103 Kapás Kornél: Feltöltődés vizsgálat GEM alapú detektorokon
 • ELTE-TTK/04/115 Galgóczi Gábor: TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése
 • PE-MK/04/004 Bátor Péter: Henger alakú NaI szcintillációs kristállyal valamint téglatest alakú NaI szcintillációs kristállyal szerelt detektorok összehasonlítása radiográfiai vizsgálatoknál

Szilárdtestfizika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-17.35

 • BME-TTK/04/006 Csóré András: Molibdén ponthibák vizsgálata szilícium karbidban a sűrűségfunkcionál elmélet segítségével
 • BME-TTK/04/012 Gulácsi Balázs: Kvantum spin-Hall szigetelő kvantált elektromágneses térben
 • BME-TTK/04/019 Tímár Máté: Kvázi egydimenziós pi-konjugált polimerek alacsony energiás optikai tulajdonságainak vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/024 Udvarhelyi Péter: Negatívan töltött nitrogén-vakancia hiba és szubsztitúciós nitrogén spin-spin kölcsönhatásának vizsgálata gyémántban, kvantummechanikai számításokkal
 • ELTE-TTK/04/102 Dálya Gergely, Kapás Kornél: A deformáció hatása a réz egykristály felületén kialakuló fraktál dimenziójára
 • ELTE-TTK/04/125 Máté Mihály: Réteges anizotrop közegek általános leírása

Természetes radioaktivitás (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-17.35

 • DE-TTK/04/016 Búzás Eszter Bíborka: Borospincék szellőzési viszonyainak nyomjelzése természetes eredetű radonnal
 • ELTE-TTK/04/042 Hegedüs Dávid: Alfa-bomló izotópok  eloszlásának vizsgálata kőzetcsiszolatokban nyomdetektoros módszerrel
 • ELTE-TTK/04/122 Bodor  Áron Csaba: Koincidencia-korrekciók számítása gamma-spektroszkópiában
 • ETDK-RHK/04/012 Kolcsár Helga, Veimberger-Pálfi Noémi: Cigarettafüst belégzéséből származó reális sugárterhelés becslése
 • PE-MK/04/002 Szántó János: Radonexhaláció akkumulációs módszerrel történő mérésének optimalizálása NORM anyagokra, valamint a mérést zavaró hatások azonosítása és kiküszöbölése
 • PE-MK/04/003 Bátor Gergő: Szkenner alapú nyomdetektor elemző rendszer összehasonlítása hagyományos optikai mikroszkópos módszerrel

Társadalomföldrajz

Általános társadalomföldrajz (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • DE-TTK/04/022 Kóti Tibor: Az oktatás, mint a cigányság integrációjának legfontosabb eszköze Tiszavasvári példáján
 • ELTE-TTK/04/018 Hohl Zsófia: Nemzetiségi törvény: a kisebbségeknek vagy a többségnek? Tanulmány a hazai németség vizsgálatára alapozva (2001-2011)
 • ELTE-TTK/04/112 Harsányi Bertalan: A "rossz helyek" térfoglalása
 • NYME-TTK/04/006 Egresi Martin: A Földközi-tenger kijáratainak szerepe a XIX.századtól napjainkig
 • PTE-TTK/04/015 Tápai Noémi Ágnes: A húsfogyasztás, illetve a vegetarianizmus környezeti hatásainak összehasonlító elemzése
 • SZTE-TTIK/04/003 Bertus Zoltán: A Dél-Dunántúl politikai törésvonalai a parlamenti választások tükrében

Gazdaságföldrajz (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.00

 • DE-TTK/04/019 Deák Attila: Magyarország és az Európai Unió energiaellátása és -függősége az ezredfordulót követően
 • DE-TTK/04/021 Erdős Aurél: A kabai cukorgyár szerepe és bezárásának hatása a város gazdasági-társadalmi életére
 • ELTE-TTK/04/008 Hilbert Bálint: Budapest és versenytársainak erőviszonyai a közép-európai térségben
 • ELTE-TTK/04/013 Kápolnai Zsombor, Takács Kristóf, Takács László: Lokális gazdaságfejlesztés rurális térségekben
 • ELTE-TTK/04/015 Uhljár Péter: A budapesti agglomerációs közösségi közlekedés hajózási szegmensének komplex vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/083 Lovász Csaba Máté: A hazai dunai kikötők gazdasági jellemzése és hatásuk vizsgálata a Győr-Gönyű kikötő példáján
 • ELTE-TTK/04/133 Jancsovics Attila: Az egyéni elektromos közlekedés potenciáljai

Népességföldrajz (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • ELTE-TTK/04/070 Illés Tamás: Unitáriusok a székelyföldi megyékben - vallásföldrajzi vizsgálat (1850-2011)
 • KTDK/04/005 Katkó Zsuzsanna: Magyar és más kelet-európai népcsoportok összehasonlító antropometriai vizsgálata a közöségi hálón közétett képek alapján
 • NYF-TTIK/04/001 Drotár Nikolett :A perlit bányászat hatása a Hegyköz népesség megtartó erejére
 • PTE-TTK/04/003 Farkas Marcell: A törökországi és török ciprióta migránsok térbelisége és társadalmi helyzete az Egyesült Királyságban
 • PTE-TTK/04/014 Nemes Viktória: Nemi arányok tér- és időbeli változásának vizsgálata Indiában
 • SZTE-TTIK/04/031 Kriska Olivér: Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben
 • SZTE-TTIK/04/040 Radics Vivien: Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata

Szelíd turizmus (8 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • DE-TTK/04/012 Ficsór Kitti: A bükkaljai kőkultúrát bemutató tematikus utak összehasonlítása
 • DE-TTK/04/024 Pólin Lénárd: A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése
 • EKF-TTK/04/002 Márton Ivett: Egyedi tájértékek felvételezése a Saliris Resort Spa & Conference Hotel turisztikai célú fejlesztési koncepciójának tükrében, Egerszalókon
 • ELTE-TTK/04/035 Sinka Anita: Agroturizmus Olaszországban és hazánkban
 • KTDK/04/004 Iván András: A Rahói járás természeti adottságának idegenforgalmi szempontú értékelése
 • NYF/04/001 Fodor Elek: Teljesítménytúrák földrajzi, turisztikai vizsgálata honvédségi szervezésű túrák alapján
 • NYME-TTK/04/002 Lukács Zsolt: A falusi turizmus lehetőségei a Göcsejben
 • PTE-TTK/04/019 Máltesics Péter: A Bakony-Balaton Geopark idegenforgalmi elemeinek vizsgálata, fejlesztési elérhetőségeinek bemutatása hazai és nemzetközi összefüggésben

Településfejlesztés földrajza (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.25

 • DE-TTK/04/017 Fazekas Anett: "A puszta szélén" - Közfoglalkoztatásra épülő fejlesztési kezdeményezések és lehetőségek a Közép-Tiszavidéken, Egyek település példáján
 • ELTE-TTK/04/007 Csébi Márk: Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
 • ELTE-TTK/04/139 Vörös-Torma Katalin: A településfejlesztés lehetőségei, korlátai Koroncó példáján
 • PTE-TTK/04/012 Simon Bertalan: Településfejlődési lehetőségek belső periférián
 • SZTE-TTIK/04/022 Bende Csaba: Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján
 • SZTE-TTIK/04/037 Kincses Boglárka: Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján
 • SZTE-TTIK/04/038 Tóth Balázs: A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos on-line és modern közösségi média alapján

Településföldrajz (8 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • DE-TTK/04/015 Burai Sarolta: A szuburbanizációs folyamatok vizsgálata településmorfológiai megközelítésben Debrecen környékén - Pallag és Bocskaikert példáján
 • DE-TTK/04/020 Salya Nóra: A település és a sport kapcsolatrendszere: Füzesgyarmat példája
 • ELTE-TTK/04/017 Alföldi Kristóf: A vidéki nagyvárosok eltérő fejlődési pályája a lakáspiaci folyamatok tükrében
 • ELTE-TTK/04/021 Mikle György: Bábolna és Mezőhegyes majorjainak fejlődése és mai helyzete
 • NYME-TTK/04/001 Horváth Csaba: Növekvő népességű majorsági területek Veszprém megyében
 • SZTE-TTIK/04/020 Makra Zsófia: A kihalás szélére sodródott aprófalvak jövője - a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján
 • SZTE-TTIK/04/035 Hegedüs Tamás: Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján
 • SZTE-TTIK/04/036 Kolcsár Ronald András: Zalaegerszeg város zöldterületeinek funkcionális vizsgálata

Területfejlesztés földrajza (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • DE-TTK/04/018 Kelemen Dávid: A versenyképesség vizsgálata és mérésének lehetőségei az Európai Unió régióiban
 • EKF-TTK/04/004 Gyurkó Ádám: Erdőterületekre alapuló területfejlesztés vizsgálata a Dél-Mátra vidékén
 • ELTE-TTK/04/034 Kertész Gergő: Lokális gazdaságok eltérő fejlődési pályán
 • ETDK-RHK/04/002 Sebestyén Tihamér Tibor: Svájc és Románia területi fejlődése, Lemhény község kitörési lehetősége az együttműködések alapján
 • ETDK-RHK/04/003 Sebestyén Tihamér Tibor: Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében
 • PTE-TTK/04/006 Máté Éva: Perforált régiók

Turizmusföldrajz (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • ELTE-TTK/04/137 Vanyúr Blanka, Csébi Márk: Szigetvár turizmusfejlesztésének földrajzi kérdései
 • ETDK-RHK/04/007 Dombi Krisztina-Enikő: Korunk turizmusának új irányzata: a Couchsurfing
 • KJF/04/001 Keszeg Réka: A magyar diákok "Határtalanul!" programban megvalósuló utazásai a Felvidéken
 • NYF/04/002 Béres Sándor: Nyírvidéki Kisvasút története, személyszállítási és turisztikai fejlesztési lehetőségei 
 • PTE-TTK/04/005 Horváth Zoltán: Desztinációépítés a Hévíz-Balaton TDM szervezet hatókörében
 • PTE-TTK/04/008 Wetzl Viktor: A sörturizmus mint új tematikus turisztikai termék Magyarországon - esélyek és lehetőségek
 • PTE-TTK/04/009 Pintér Réka: Egy jellegzetes turisztikai tértípus: a barnamezős területek turisztikai funkcióváltása hazai és nemzetközi példák alapján

Földtudományok

Alkalmazott meteorológia (8 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • ELTE-TTK/04/046 Göndöcs Júlia: A talajnedvesség kapcsolata a konvektív csapadékképződéssel WRF szimulációk alapján
 • ELTE-TTK/04/049 Odrobina Kristóf: A planetáris határréteg-magasság napi menetének vizsgálata a Kárpát-medencei térség nyári időszakában különböző időjárási helyzetekben
 • ELTE-TTK/04/060 Lupták Dóra: A humán komfort előrejelezhetőségének vizsgálata az ECMWF determinisztikus modell felhasználásával
 • ELTE-TTK/04/072 Kuntár Roland: A keverési diagram módszer alkalmazhatóságának lehetőségei időjárási előrejelző modell alapján
 • ELTE-TTK/04/145 Bottyán Emese: A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata
 • KDOSZ/04/001 Topál Dániel: Globális változások tükröződése a Kárpát-medence éghajlatában
 • KTDK/04/006 Papp István: A városi hősziget időbeli járásának hatótényezői Beregszászban
 • NYME-TTK/04/003 Somogyi Tímea: Komplex időjárási tényezők hatása a madarak aktívitására

Antropogén tájformálás (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • DE-TTK/04/014 Varga Tamás: A Tiszaroffi árapasztó tározó és szűkebb környezetének tájanalízise geoinformatikai módszerekkel
 • DE-TTK/04/026 Böszörményi Sándor: A fluidum bányászat geomorfológiai következményei Hajdú-Bihar megyében
 • ELTE-TTK/04/001 Tóth Róbert: Lakóterületet veszélyeztető lejtős tömegmozgások antropogén okainak elemzése Esztergomban
 • ELTE-TTK/04/147 Tombor Eszter: Az aknaszlatinai sóbányászat és felszíni hatásainak vizsgálata
 • NYF-TTIK/04/002 Balogh Szabolcs: Montanogén geomorfológiai vizsgálatok a Dunazug-hegység mintaterületein
 • OKFDK/04/001 Vida Zoltán: Emberek élnek ott, ahol a part szakad…
 • PTE-TTK/04/013 Deák Máté, Víg Balázs: A Kulcs-rácalmási magaspart recens felszínfejlődése

Földfelszínalaktan (8 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • DE-TTK/04/008 Kovács Gergő: A Mars vulkanizmusának térinformatikai  elemzése a földi vulkanizmus tükrében
 • EKF-TTK/04/003 Várnai Ibolya: Vízmosások statisztikai értékelése az Egri Modellrégióban
 • ELTE-TTK/04/064 Csorvási Nikolett: A Velencei Gránit geomorfológia vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/120 Szabó Amanda Imola: A csapadékeloszlás lavakásodásra gyakorolt hatásának vizsgálata meteorológiai adatok és műholdképek felhasználásával
 • ELTE-TTK/04/140 Vereb Viktor: A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése
 • ETDK-RHK/04/009 Simon Éva-Beáta: A Rozsda-szakadék hátráló eróziójának vizsgálata
 • PTE-TTK/04/007 Kalmár Péter: Terepi morfometriai és morfodinamikai vizsgálatok a Keleti-Mecsek  Váraljai-völgy vízgyűjtőjén
 • SZTE-TTIK/04/027 Végh Zsuzsanna: Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán

Folyóvízi felszínformálás (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • ME-MFK/04/007 Pecsmány Péter: Felszínalaktani vizsgálatok a Rima-patak Maklár-Szihalom közötti szakaszán / Geomorphological Studies of Rima Creek between Maklár and Szihalom
 • PTE-TTK/04/010 Varga Tamás: A Bölcskei-völgy geomorfológiai szintjeinek helyzete és értelmezése a Duna-völgyi szintek összehasonlításával
 • SZTE-TTIK/04/026 Nagy Judit: A Duna vízjárásának és a meder dinamikájának vizsgálata a Duna alsó szakaszán (Sükösd térségében)
 • SZTE-TTIK/04/033 Hajdu István Zoltán: Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán
 • SZTE-TTIK/04/041 Horváth Roland: Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása
 • SZTE-TTIK/04/042 Balogh Márton: Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon

Geoinformatika és távérzékelés (7 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.15

 • ELTE-TTK/04/106 Molnár Gergely: Városklimatológiai karakterisztikák vizsgálata Budapestre Landsat műholdképek alapján
 • ELTE-TTK/04/119 Dian Csenge: A tömbrehabilitációs program hatásának megjelenése a budapesti IX. kerületi felszínhőmérsékleti mezősorokban
 • ELTE-TTK/04/143 Szakszon Dávid: A holdi poláris területek megvilágítási viszonyainak vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/150 Fricz Gergely: Marsi vízfolyások eróziójának vizsgálata űrfelvételek alapján
 • OE-AMK/04/001 Kovács Gergő: Csapadék befogadóképesség térképezése távérzékelési módszerekkel városi környezetben
 • SZTE-TTIK/04/006 Gulácsi András: Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon
 • SZTE-TTIK/04/015 Liska Csilla Mariann: Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére

Karsztkutatás (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.25

 • EKF-TTK/04/006 Domboróczky Dalma: Mikrokarrok Bükk hegységi mészköveken-összehasonlítás
 • ELTE-TTK/04/031 Pável Edina: Karbonátos képződmények mélybeli üregesedésére utaló jegyeinek vizsgálata a Budai termálkarszton
 • ELTE-TTK/04/079 Kőszegi Zsófia, Lehelvári Tünde: Barlangi monitoring vizsgálatok a József-hegyi-barlangban: következtetések a barlangi és éghajlati folyamatokra
 • ELTE-TTK/04/082 Csondor Katalin: Bükk-térségi karsztvizek geokémiai vizsgálata különös tekintettel a radionuklidokra, mint természetes nyomjelzőkre
 • ME-MFK/04/003 Miklós Rita: Karsztvíz-domborzati térkép pontosítása vízkémiai vizsgálatok alapján
 • NYME-TTK/04/004 Szemes Mátyás, Gárdonyi István: Fedett karsztosodás vizsgálata laboratóriumi körülmények között
 • NYME-TTK/04/007 Kinyó Zsolt: Az Aggteleki karszton a felszíni karsztosodás hatása a Retek-ág fejlődésére

Légkördinamika (8 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.40

 • ELTE-TTK/04/033 Hérincs Dávid: Trópusi jellegű mediterrán ciklonok vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/048 Mátrai Amarilla: A csapadék előrejelezhetőségének vizsgálata a dunai és a tiszai vízgyűjtőkre vonatkozóan ECMWF ensemble előrejelzések alapján
 • ELTE-TTK/04/050 Szilágyi Eszter: A parti cirkuláció vizsgálata anticiklonális helyzetben
 • ELTE-TTK/04/076 Balogh Máté: A Lorenz-féle alacsonyrendű általános légkörzési modell vizsgálata és fizikai reprezentációja
 • ELTE-TTK/04/086 Allaga Tamás: Szimmetrikus instabilitási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát-medence térségében
 • ELTE-TTK/04/104 Szabó Andor: A légköri sekély konvekciós feláramlás vizsgálata és a feláramlási sebesség parametrizálásának fejlesztése vitorlázó-repülőgépes mérések alapján
 • ELTE-TTK/04/108 Iván Márk: Trópusi ciklonok energiaviszonyai
 • ELTE-TTK/04/146 Farkas Rita: Mátrixexponenciális számítási módjai a Magnus-módszer alkalmazásához a sekélyvízi egyenletrendszerben

Térképészet és geoinformatika (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.25

 • ELTE-IK/04/001 Szigeti Csaba: Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése
 • ELTE-TTK/04/009 Kiss Judit: Felmérés a térképjelek használatáról a 4., 5. és 7. osztályos tanulók körében
 • ELTE-TTK/04/019 Segyevy Dániel Zoltán: Egy elfeledett tudománytörténeti mérföldkő - Magyarország 1:200.000-es méretarányú néprajzi térképe
 • ELTE-TTK/04/037 Molnár Zsolt: Webes térinformatikai alkalmazások összehasonlítása
 • ELTE-TTK/04/053 Vellai Viktória: Microsoft Excel bővítményekkel készített térképek összehasonlító elemzése
 • ETDK-RHK/04/014 Rajka Petra: Barlangi topográfia és GIS kapcsolata az Izbândiş-barlang példáján
 • KTDK/04/003 Tamási Kitti: Kárpátalja növényvilágának térképen való feltüntetése

Fenntartható energetika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • EKF-TTK/04/001 Krámos Dániel: A megújuló energia hasznosítása és hatása a vidéki közösségek fejlesztésében tekintettel a régióképződésre.
 • ELTE-TTK/04/149 Hrenkó Izsák, Havas Márton: A Nyugat-magyarországi szélturbinák által termelt villamos energia tárolása sűrített levegő segítségével
 • ETDK-RHK/04/021 Fehér Csaba-Ottó: Biomasszaüzemet Szilágyperecsennek!?
 • ME-MFK/04/009 Miklovicz Tamás: The applicability of combined heat, power and metal extraction at Hungarian geothermal concession areas
 • OE-KVK/04/001 Mózes Tibor: Felmérés az atomenergia társadalmi elfogadottságáról
 • SZTE-TTIK/04/029 Csikós Nándor: Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Hidrogeológia (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • ELTE-TTK/04/020 Lovrity Vencel, Bodor Petra: A Boltív-forrás vízhozamának és fizikai, kémiai paramétereinek változása a csapadékesemények és a Duna vízállás függvényében. Értékelés archív adatok és jelenlegi mérések alapján
 • ELTE-TTK/04/032 Várkonyi Enikő: A Tatárülés-Kunmadarasi földgázmező hidrodinamikai csapdázódási modellje
 • ELTE-TTK/04/036 Máthé Boglárka: Egy alföldi szelvény menti hőtranszport folyamatok vizsgálata felszín alatti vízáramlások figyelembevételével
 • ME-MFK/04/001 Ilyés Csaba: Általános alakú szorpciós izotermák hatása a szennyezőanyagok migrációjára
 • ME-MFK/04/002 Czinkota Zsuzsanna: Vízvezető képződmények mesterséges kolmatációjának vizsgálata
 • OKFDK/04/002 Gábor Ibolya: Törékeny éltető víz – avagy Gyergyószárhegy kútvizei

Hidrológia és vízminőség elemzés (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • ELTE-TTK/04/016 Balogh Viktor Dániel: Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Duna-völgyében
 • ELTE-TTK/04/091 Bódai Barbara: A szilvásváradi Szalajka-patak forrásmészköveinek vizsgálata a stabilizotópos összetételen alapuló paleohőmérsékleti számítások pontosítása céljából
 • ME-MFK/04/004 Lakatos Orsolya: A Szinva patak vízminőségének vizsgálata
 • ME-MFK/04/006 Juhász Tamara, Ling Erika: Rudabányai meddőminták szekvenciális kioldási vizsgálata / Sequential extraction investigation of waste dams of Rudabánya
 • ME-MFK/04/015 Tokárszki Zoltán László, Fejes László: A Rudabányai-tó vízminőség-változásának térbeli és időbeli vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/028 Fehérváry István: Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán

Környezetföldtan (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • DE-TTK/04/009 Molnár Ákos Máté: Halogenidionok és céziumion szorpciója és migrációja háromértékű kationcserélt bentonitban
 • DE-TTK/04/010 Kovács Eszter Mária: Cézium(I)-ion szorpciójának vizsgálata ritkaföldfém-bentonitokon
 • ELTE-TTK/04/030 Karlik Máté: Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel Budapest XI. kerületében
 • ELTE-TTK/04/081 Sendula Eszter: A Szolnoki Homokkő Formáció mint potenciális szén-dioxid rezervoár - petrográfiai vizsgálatok és geokémiai modellszámítások
 • ELTE-TTK/04/109 Ringer Marianna: Ásványi differenciáció réti talaj genetikai szintjei között
 • ME-MFK/04/008 Majoros Lívia: Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokaji-hegységi rekultivált hulladéklerakó-helyeken

Környezettudomány földtudományi alkalmazásai (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.00

 • ELTE-TTK/04/002 Bodnár Tünde: Gázok okozta szeizmikus anomáliák a Balaton példáján.
 • ELTE-TTK/04/003 Blumberger Zoltán: A légköri nukleációs esemény térbeli kiterjedése
 • ELTE-TTK/04/111 Ringer Marianna, Schimek Éva: Egy észak-magyarországi téglagyár fluorleválasztójának környezetásványtani vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/123 Csonka Diána: A csapadék stabil oxigénizotóp-összetételének térbeli korrelációja az Alpokban – következtetések az optimális észlelőhálózat és egy általános térstatisztikai modell kialakítására
 • ELTE-TTK/04/126 Koczur Szilvia: Fa évgyűrű analízis módszerének ismertetése és alkalmazása: környezetgeokémiai vizsgálatok Ajka városában és környékén
 • ELTE-TTK/04/154 Sendula Eszter, Páles Mariann: Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten
 • PE-MK/04/001 Bednár András: Környezeti minták feltárásának és mérésének optimalizálása azok stroncium-90 aktivitásának meghatározása céljából

Levegőkörnyezet (7 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.00

 • ELTE-TTK/04/063 Czelnai Levente: Felhőtlen égbolt infravörös sugárzásának vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/065 Kelemen Tibor: Légköri nukleációs helyzetek meteorológiai hátterének statisztikai vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/093 Ludányi Erika Lilla: Az ózon ülepedésének modellezése városi környezetben
 • ELTE-TTK/04/095 Kovács Attila: Városi légszennyezettség modellezése a WRF-Chem csatolt előrejelzési és levegőkémiai modellel
 • ELTE-TTK/04/151 Bozsó István: Felhőben mozgó esőcseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével
 • ETDK-RHK/04/001 Keresztes Réka, Egyed Emőke: Troposzférai ózonkoncentráció vizsgálata a Csíki-medencében és társulása a NOx-al, valamint meteorológiai paraméterekkel
 • PTE-TTK/04/011 Németh Péter: A szálló por és a troposzférikus ózon egészségkárosító hatásának becslése magyarországi nagyvárosokban

Ásványtan (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • ELTE-TTK/04/014 Oláh Erika: Exhalációs vasérc genetikai vizsgálata a Darnó-hegyen
 • ELTE-TTK/04/027 Váczi Benjámin, Spránitz Tamás: Új magyarországi ásványfajok a Duna pleisztocén kavicsösszletéből és földtani jelentőségük
 • ELTE-TTK/04/131 Pásztor Domokos: A RedGold ércesedés vizsgálata és összehasonlítása a Woodjam és a Mount Polley ércesedésekkel (Brit Kolumbia, Kanada)
 • ELTE-TTK/04/141 Lange Thomas Pieter: Szkapolitos amfibolit a Duna pleisztocén hordalékában, Dunavarsányban
 • ELTE-TTK/04/142 Szabó Dávid, Lovász Anikó: A pécs-vasasi égő széntelepeken képződő ásványok
 • ME-MFK/04/012 Gál Péter: Titán-, nióbium- és tantálásványok a Bagolyhegyi Metariolit Formáció (Bükk) képződményeiben

Felszínközeli geofizika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • DE-TTK/04/023 Kovács Réka Lilla: Felső-pannóniai rétegek geometriájának vizsgálata geofizikai adatok alapján az Észak-Hortobágy, Hajdúhát és Nyugat-Nyírség területén
 • ELTE-TTK/04/022 Lukács Tamás: Vékony rétegek lokalizációja segélygeofizikai NMR szondával
 • ELTE-TTK/04/073 Tóth Krisztina: Multi-elektródás szelvények paraméterezése a leányvári kőzetkibukkanás példáján
 • ELTE-TTK/04/094 Zalai Zsófia: Térképezési és szerkezetföldtani megfigyelések a gerecsei Iván halála völgy és a Cser-hát területén geoelektromos módszerekkel
 • ME-MFK/04/005 Szilvási Marcell: A Mecseki kőszén kutathatóságának vizsgálata különböző elrendezésben végzett geoelektromos módszerek segítégével
 • ME-MFK/04/013 Halmágyi Anett: Litokarbonátok fácieselemzése

Földtan (6+1 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.00

 • ELTE-TTK/04/043 Szilágyi Zsanett, Karancz Szabina: Késő-miocén ősvízrajz Észak-Somogyban 3D szeizmikus adattömb alapján
 • ELTE-TTK/04/071 Pável Edina: Egy dél-alföldi szénhidrogén kutatási terület térségének neogén, egydimenziós medencefejlődési modellje – esettanulmány
 • ELTE-TTK/04/100 Nadrai Judit, Budai Soma: Pannóniai abrázió vagy cunami? Egy dunaszentmiklósi konglomerátum szedimentológiája
 • ETDK-RHK/04/016 Baumgartner Tamás: A Géta-takaró nyírási zónájának kőzettani, mikroszerkezeti és mikrotektonikai vizsgálata Nagybár környékén
 • PTE-TTK/04/016 Borbás Eszter: Szerkezetföldtani vizsgálatok a Pécsbányai-medencében
 • SZTE-TTIK/04/019 Garaguly István: A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/087 Kertész Gréta Titanilla, Szilágyi Lilla Ráchel: Új radiometrikus koradatok a Jászsági-medence negyedidőszaki üledékéből (csak versenyen kívül mutatható be)

Magmás kőzettan (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-17.35

 • ELTE-TTK/04/005 Skoda Péter: A Vardar-zóna egy peperites bazalt előfordulásának vizsgálata (Doboj Jug, Bosznia-Hercegovina)
 • ELTE-TTK/04/040 Taracsák Zoltán: A dinamikus olvadási oszlop modell alkalmazása intrakontinentális bazalt vulkáni területeken
 • ELTE-TTK/04/054 Zemeny Alíz: A sitkei tufagyűrű vulkanogén fejlődése
 • ELTE-TTK/04/056 Zagyva Tamás: Vulkanológiai fáciesek és hidrotermás folyamatok jellemzése a Szarvaskői Bazaltban
 • ELTE-TTK/04/155 Kovács Zoltán: A Sabar-hegy felsőköpeny eredetű kőzetzárványainak petrográfiai vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/012 Szemerédi Máté: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján

Mélységi geofizika (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • ELTE-TTK/04/117 Bozóki Tamás: A Föld forgásának hatása a köpenykonvekció numerikus modelljeiben
 • ELTE-TTK/04/132 Békési Eszter: Földtani információ kinyerése akusztikus képalkotó eljárás segítségével a BAF-2 fúrásban
 • ELTE-TTK/04/134 Lőrincz Kinga: Spontán szubdukció numerikus megvalósítása a köpenykonvekció globális modelljeiben
 • ME-MFK/04/010 Hegedűs Réka: The results and traps of the archive 2D seismic data reprocessing - Case study, Hungary
 • ME-MFK/04/011 Kalmár Csilla: Kőzetfizikai modellezés permeabilitás meghatározása céljából Stoneley hullámterjedési idők felhasználásával
 • ME-MFK/04/014 Nádasi Endre: Az Irota környékén végzett magnetotellurikus mérések feldolgozása és értelmezése / Data processing and interpretation of magnetotelluric surveying data near Irota (NE Hungary)

Metamorf és üledékes kőzettan (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • ELTE-TTK/04/051 Biró Máté: Milonitok és kataklázitok szerkezete a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteiben a kismórágyi kőfejtő és a Radioaktívhulladék-tároló üveghutai telephelyén talált kőzetminták alapján
 • ELTE-TTK/04/114 Simon István: A Nagy-völgyi (Észak-Börzsöny) kavicsbánya kavicsvizsgálati eredményei
 • ELTE-TTK/04/152 Kátai Orsolya Renáta: A parajdi kősóban található fluidumzárványok vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/007 Mészáros Előd: A Horváthertelend‒1 fúrás paleozoos képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata
 • SZTE-TTIK/04/014 Bende Attila: A kristályos alaphegység és az alsó-permi üledékes összlet települési viszonyának reambulációja a Máriagyűd-1 fúrásban (Villányi-hegység) ásvány-kőzettani és szerkezetföldtani vizsgálatok alapján
 • SZTE-TTIK/04/025 Walter Heléna: Hidrotermás metaszomatózis nyomai az NWA 2086 CV3 szenes kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban

Őslénytan (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • ELTE-TTK/04/010 Striczky Levente: A Somssich-hegy 2-es lelőhely alsó-pleisztocén pelefaunájának taxonómiai és paleoökológiai értékelése
 • ELTE-TTK/04/039 Segesdi Martin: Az iharkúti késő-kréta (santoni) gerinces koprolitok vizsgálatának első eredményei
 • ELTE-TTK/04/058 Polonkai Bálint: Paleoökológiai rekonstrukció Budapest környéki felső-badeni Echinodermaták alapján
 • ELTE-TTK/04/077 Németh Emese: Az északi pocok (Microtus oeconomus) alsó első őrlőfogának morfológiai vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/148 Szűcs Dominika: Kora-jura ammoniteszek vizsgálata egy alaszkai szelvényből (McCarthy formáció, Wrangell-hegység)
 • ELTE-TTK/04/153 Botka Dániel Bálint: A késői kora-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hegység) Soricidae (Mammalia) faunájának taxonómiai és paleoökológiai értékelése

Parányőslénytan (mikropaleontológia) (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • EKF-TTK/04/007 Marton Kata: Eocén nagyforaminiferák makro- és mezobioeróziós nyomainak összehasonlító vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/004 Zsiborás Gábor: A pisznicei késő-toarci – aaleni rétegsor foraminifera és mikrofácies vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/028 Csoma Vivien: Szarmata korú ősmaradványok a Puskás Ferenc Stadion területén mélyült BH8. számú fúrás rétegsorából
 • ETDK-RHK/04/011 Kövecsi Szabolcs Attila: A Berédi Márga Formáció késő eocén kicsi és nagy bentosz foraminifera faunájának paleoökologiai vizsgálata
 • ETDK-RHK/04/015 György Csaba: A Kolozsvári Mészkő Formáció mikrofácieseinek tanulmányozása a Brüll-kilátói feltárás alapján
 • ETDK-RHK/04/020 Nagy Orsolya Réka: A Sós-patak (Pata-rét) miocén rétegsorának mikropaleontológiai vizsgálata

Régészeti földtan (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-17.35

 • EKF-TTK/04/005 Kozma Ivett: Az egri Kisasszony temető és a szécsényi köztemető sírkőanyagának összehasonlító vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/044 Obbágy Gabriella: Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai
 • ELTE-TTK/04/089 Oelberg Ottó: Az ókori Arnissában végzett régészeti célú mágneses geofizikai mérés ismertetése
 • ELTE-TTK/04/121 Pacskó Vivien: A Sárvíz környékének archeohidrológiai-neotektonikai-környezettörténeti rekonstrukciója lézerszkennelt adatok segítségével
 • PTE-TTK/04/018 Konkoly Sándor: Zembech középkori várának lokalizációja
 • SZTE-TTIK/04/030 Filyó Dávid: A szegedi várból származó téglaminták korának meghatározása termolumineszcens vizsgálatok segítségével

Matematika

Algebra és számelmélet (8 dolgozat) - csütörtök, április 16., 14.30-18.25

 • BME-TTK/04/016 Kiss Ferenc: Félcsoportok kongruenciáinak különböző típusú reduktív lezártjai
 • DE-TTK/04/003 Remete László: Binom Thue egyenletek és alkalmazásaik negyedfokú gyökbővítések monogenitásának vizsgálatában
 • ELTE-TTK/04/062 Bodor Bertalan, Kalina Kende: Az Fρώ vektortér reduktjai prímek esetén
 • ELTE-TTK/04/067 Kalina Kende, Bodor Bertalan: Boole algebrák funkcionális reduktjai
 • ELTE-TTK/04/068 Bodor Bertalan, Kalina Kende: A projektív tér reduktjai
 • ELTE-TTK/04/069 Kalina Kende, Bodor Bertalan: Az F2∞ vektortér reduktjai
 • ELTE-TTK/04/158 Ta The Anh: Applications of character sum
 • SZTE-TTIK/04/005 Spir Anita Elvira: McEliece-féle titkosító rendszer

Alkalmazott matematika (6 dolgozat) - csütörtök, április 16., 10.00-13.00

 • BME-TTK/04/010 Szabó Réka: A k-adik leghosszabb rekord határeloszlása véletlen bolyongásokban
 • BME-TTK/04/017 Vadon Viktória: First passage percolation on the Newman-Watts small world model with exponential edge weights
 • ELTE-TTK/04/098 Gimes Balázs: Gráfparaméterek vizsgálata agygráfokban
 • ELTE-TTK/04/156 Varga Bálint: Agygráfok klaszterezése
 • ETDK-RHK/04/005 Simon Levente: Valószínűségi gráfok fraktáldimenzió-függvényeinek számítógépes közelítése
 • ETDK-RHK/04/006 Mester Ágnes, Papp Ingrid-Magdolna, Takács Petra-Renáta: Egy nem megengedett belsőpontos algoritmus új keresési iránnyal

Analízis és differenciálegyenletek (6 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-11.50

 • BME-TTK/04/001 Tóbiás András József: A klasszikus összhangzattan axiomatikája
 • BME-TTK/04/005 Eszes Dávid Csaba: Hálózaton keresztül vezérelt bizonytalan rendszerek stabilitásának és stabilizálásának vizsgálata
 • ELTE-TTK/04/074 Bodó Ágnes: Járványterjedés hipergráfokon
 • ETDK-RHK/04/008 Kolumbán József: Krasznoszelszkij-típusú tételek lokálisan konvex terek Descartes-szorzatán
 • SZTE-TTIK/04/013 Vörös-Kiss Anett: A fordított inga dinamikájának vizsgálata a végeselem-módszerrel
 • SZTE-TTIK/04/043 Boldog Péter: Kialakíthat-e nyájimmunitást egy toxoid típusú védőoltás? Egy érdekes járványtani jelenség magyarázata dinamikus modellekkel

Kombinatorika és geometria (8 dolgozat) - péntek, április 17., 9.00-12.40

 • DE-TTK/04/001 Rácz Gabriella: Az r-Lah-számok és összegzéseik
 • ELTE-TTK/04/047 Mészáros András: Új korlátok 3-részes Sperner családokra
 • ELTE-TTK/04/075 Bodor Bertalan: Kalózok és kincsek
 • ELTE-TTK/04/097 Lomoschitz Lilla Anna: 2-dimenziós online ládapakolás forgatással téglalap alakú ládák esetén
 • ELTE-TTK/04/101 Földvári Viktória: A Bezdek-Pach sejtés a síkon
 • ELTE-TTK/04/129 Bencs Ferenc: Gráfok összefüggő partíciói
 • ELTE-TTK/04/130 Bencs Ferenc: Gráfok függetlenségi polinomja
 • SZTE-TTIK/04/001 Vrbáski Iván: Újrafelhasznált játékok és az Erdős-Selfridge tétel kiterjesztése a lassított játékokra